ตำรากรรมฐาน

ของ

พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

(ฉบับสมบูรณ์)

 

 

ถวายเป็นพระราชกุศล

(จัดทำขึ้นเพื่อที่จะได้เผยแผ่เป็นวิทยาทานต่อไป ห้ามคัดลอกเพื่อซื้อขาย นอกจากนำไปพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน)

 

คำนำ

       ท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่น ภูริทัตตเถระ พระอาจารย์ใหญ่สายพระป่ากรรมฐาน ปฏิปทาและจริยวัตรของท่านควรเป็นทิฏฐานุคติแก่กุลบุตรผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์ โอวาทและคำสั่งสอนของท่านที่พร่ำสอนสานุศิษย์ให้ปฏิบัติศีลวัตรอันเป็นส่วนเบื้องต้น ให้บริบูรณ์บริสุทธิ์ไว้เสมอทั้งทางกาย วาจา ใจ ยังศรัทธาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ให้อาจหาญร่าเริงในสัมมาปฏิบัติตลอดมา
       ท่านได้อบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์ทางสมถวิปัสสนาไว้เป็นอันมาก ได้มีการบันทึกธรรมเทศนาของท่านไว้โดยศิษย์ผู้ใกล้ชิด จึงขออนุญาตนำเอาชีวประวัติโดยย่อ โอวาท และตำรากรรมฐานของท่าน มาพิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ใฝ่ในธรรมต่อไป นอกจากนี้ยังได้นำภาพกรรมฐาน ๔๐ มาประกอบเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น
       กุศลใดที่จะพึงเกิดพึงมีในการเจตนากุศลครั้งนี้ ขอบูชาคุณพระรัตนตรัย และพระบูรพาจารย์ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ สาธุ...

 

วัตถุมงคล