เพียงผ่านมา - แล้วก็จะผ่านไป

(This too will pass)
ธรรมตกสะเก็ดของหลวงพ่อธรรมงาม

       เมื่ออดีตมีพระราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรฮีบรู พระนามว่า "โซโลมอน" พระราชาได้สั่งให้เจ้าเมืองทำของวิเศษให้อย่างหนึ่งโดยของสิ่งนั้นต้องมีคุณสมบัติวิเศษคือ ของสิ่งนี้จะสามารถเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของพระราชาได้ หากมีความทุกข์อยู่ก็จะหายจากทุกข์ หากมีความสุขก็จะคลายจากความสุขลง ไม่ว่ากำลังร้องไห้อยู่หรือหัวเราะอยู่ ก็จะสามารถหยุดอารมณ์ทั้งสองอย่างนั้นได้

       เมื่อครบกำหนด เจ้าเมืองใหญ่เมืองใด ๆ ก็ไม่สามารถหาของตามที่พระราชาต้องการได้ แต่มีเจ้าเมืองเล็ก ๆ อยู่เมืองหนึ่งบอกว่ามีสายรัดข้อมือวิเศษมีคุณสมบัติอย่างที่พระราชาต้องการมาถวาย พระราชาจึงรีบให้มาเข้าเฝ้า เมื่อพระราชาได้เห็นสายรัดข้อมือวงนั้นแล้ว ปรากฏว่าเป็นเพียงสายรัดข้อมือธรรมดาเรียบ ๆ วงหนึ่งพระราชาก็สงสัยว่า สายรัดข้อมือนี้จะมีความวิเศษได้อย่างไรกัน

       เมื่อพระราชานำไปใช้ก็ปรากฎว่าสายรัดข้อมือวงนี้สามารถเปลี่ยนความรู้สึกของพระองค์ได้จริงๆ ไม่ว่าพระองค์กำลังมีความทุกข์หรือความสุขอยู่ก็ตาม เพียงเพราะสายรัดข้อวงมือนั้นมีข้อความสั้น ๆ พิมพ์ไว้ว่า "เพียงผ่านมา  แล้วก็จะผ่านไป" ยามใดที่พระราชามีความสุข ความยินดี หรือมีความทุกข์ ความโกรธ ความกังวลไม่สบายใจใด ๆ ก็ตาม เมื่อมองไปที่สายรัดนี้ซึ่งเตือนสติพระองค์ว่า... "เพียงผ่านมา แล้วก็จะผ่านไป" ทำให้พระองค์เข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์กำลังประสบอยู่ไม่ว่าสุข ไม่ว่าทุกข์ มันไม่จีรังยั่งยืน เกิดขึ้นมาแล้วก็จากไป

       นับตั้งแต่นั้นมา พระราชาก็ไม่คิดที่จะนำความทุกข์มาเป็นกังวล มีความสุขก็ไม่ได้ยึดติดกับความสุขนั้น ทำให้พระราชาสามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง และตั้งหน้าตั้งตาทำเพื่อประชาชนของพระองค์จนได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ เป็นที่รักใคร่ของประชาชน...

      "ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะนำความทุกข์มาเป็นกังวล เมื่อมีสุข สุขนั้นก็ไม่จีรังยั่งยืนเช่นกัน เราไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นอนิจจัง..จริงๆ นะโยม!"

เจริญพร

พระครูธรรมธรโสภณ หลวงพ่อธรรมงาม

 

 

วัตถุมงคล